บุคลากร

Mariya Thao in Pak

ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

ดร.มาริยา เถาอินปาก

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน

ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

ศษ.บ. การประถมศึกษา

สาขาที่ถนัด: ศษ.บ. การประถมศึกษา

E-mail: mariya.th@lru.ac.th
Website: https://thai.edu.lru.ac.th/th/mariya_th

Nattharaj Jombara

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐรช จอมพารา

วุฒิการศึกษา: อ.ม. ภาษาไทย

ศศ.บ. ภาษาไทย

สาขาที่ถนัด:ศศ.บ. ภาษาไทย

E-mail: nattharaj.jom@lru.ac.th
Website: https://thai.edu.lru.ac.th/th/nattharaj_jom

Suthasinee Thanatpitinan

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ สุธาสินี ธนัฐปิตินันท์

วุฒิการศึกษา: ศษ.ม. หลักสูตรและการสอนภาษาไทย

ค.บ. ภาษาไทย

สาขาที่ถนัด: ค.บ. ภาษาไทย

E-mail: suthasinee.tha@lru.ac.th
Website: https://thai.edu.lru.ac.th/th/suthasinee_tha

Patcharee Srichoke

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ ปัจจรี ศรีโชค

วุฒิการศึกษา:

ศศ.ม. จารึกภาษาไทย

ศศ.บ. ศศ.บ.

สาขาที่ถนัด:

ศศ.บ. ศศ.บ.

E-mail: patcharee.sri@lru.ac.th
Website: https://thai.edu.lru.ac.th/th/patcharee_sri

Sarisa Sukkong

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศาริศา สุขคง

วุฒิการศึกษา:อ.ม. (อักษรศาสตรมหาบัณฑิต) 

สาขาที่ถนัด:

Local literature, Contemporary literature, Folklore, Speaking and Writing

E-mail:sarisa.suk@lru.ac.th
Website: https://thai.edu.lru.ac.th/th/sarisa_suk

Rujira Manichom

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ รุจิรา มณีชม

วุฒิการศึกษา:

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอนภาษาไทย

ศศ.บ. ภาษาไทย

สาขาที่ถนัด:

ศศ.บ. ภาษาไทย

E-mail: rujira.man@lru.ac.th
Website: https://thai.edu.lru.ac.th/th/rujira_man

Krittika Phrom

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ กฤติกา พรหมสาขา ณ สกลนคร

วุฒิการศึกษา:

ศศ.บ. ภาษาไทย

ศศ.ม. ภาษาไทย

สาขาที่ถนัด:

ศศ.บ. ภาษาไทย

ศศ.ม. ภาษาไทย

E-mail: krittika.phr@lru.ac.th
Website: https://thai.edu.lru.ac.th/th/krittika_phr

Sirisuda Thanawanitkul

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ ศิริสุดา ธนาวาณิชยกูล

วุฒิการศึกษา:

กศ.บ. ภาษาไทย

ศษ.ม. การสอนภาษาไทย

สาขาที่ถนัด:

กศ.บ. ภาษาไทย

ศษ.ม. การสอนภาษาไทย

 

E-mail:sirisuda.tha@lru.ac.th
Website: https://thai.edu.lru.ac.th/th/sirisuda_tha

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH